Sähköverkko tulee mitata säännöllisesti, se tuo selvää säästöä viivan alle.

Sähköverkon laadun mittaamisessa, eli verkkoanalysointimittauksessa, on kyse oikeastaan kustannusten ja riskien minimoimisesta. Hyvä ja huollettu sähköverkko säästää selvää rahaa. Kun sähköverkko toimii ja huolletaan oikein, ei tarvitse pelätä sähköpaloista seuranneita kalliita sähkökatkoksia eikä loistehon aiheuttamia yllättävän suuria sähkölaskuja. Laadukas ja luotettava sähköverkko on menestyvän liiketoiminnan kulmakiviä.

Luotettava verkkoanalysointimittauksemme paikallistaa sähköverkon häiriöt.

Teemme kokonaisvaltaiset sähköverkon verkkoanalysointimittaukset, jonka avulla pystymme paikallistamaan ja tallentamaan kaikki sähköverkossa ilmenevät häiriöt ja virheet. Laadimme jokaisesta mittauksesta kattavan raportin, josta selviävät mittaustulokset ja mahdolliset ongelmat korjaustoimenpide-ehdotuksineen. Kaikki raportit säilytetään tietopankissamme tulevaisuuden vertailuja varten.

Verkkoanalysointimittauksemme kattaa seuraavat toimenpiteet:

  • Verkkoyhtiöiden vaatima standardinmukainen mittaus, kesto seitsemän päivää.
  • Häiriöiden paikannusmittaukset
  • Tehomittaukset
  • Loistehomittaukset
  • Välkyntämittaukset (Flicker)
  • Yliaaltomittaukset

 

KONEMITTAUKSET

Konemittaus pitää koneen turvallisena ja yrityksen tuottavana.

Harva yritys tietää, että laitteiston haltija/omistaja on vastuussa koneen turvallisuudesta. Kone ei saa lain mukaan aiheuttaa vaaraa omaisuudelle, ihmisille tai kotieläimille. Koneen valmistajaa taas velvoittaa Koneasetus ( Vna 400/2008) ja koneen käyttäjää Käyttöasetus (Vna. 403/2008). Vuonna 2012 onnettomuudet aiheuttivat yrityksille yli 200 miljoonan euron vahingon. Sähkö oli pää- tai osasyyllinen suuressa osassa tapauksia. Vakuutusyhtiöt korvasivat aiheutuneita vahinkoja, joista yksistään maatilojen vahingot olivat 92 miljoonaa euroa.

Säännölliset konemittauksemme todennäköisesti säästävät sinulle paljon rahaa ja aikaa.

Yrittäjälle tärkeää on pitää pyörät pyörimässä ja pystyä keskittymään liiketoimintaan ilman häiriötekijöitä. Kun kone hajoaa, se tuottaa isoja ongelmia ja liiketoiminta kärsii väistämättä.

Konemittauksissa teemme koneelle konedirektiivin mukaiset mittaustoimenpiteet, jonka pohjalta teemme riskiarvion. Kun tarkastus on suoritettu ja riskiarvion mahdolliset korjaustoimenpiteet korjattu, sinun ei enää tarvitse pelätä yrityksesi koneiden sähkövikoja ja niistä aiheutuvia henkilö-, eläin- tai omaisuusvahinkoja.

HÄIRIÖMITTAUKSET

Sähkömagneettinen häiriö voi vahingoittaa laitteita ja työntekijöitä.

Sähkön ympärillä on erilaisia kenttiä, joissa voi esiintyä sähkömagneettisia häiriöitä. Sähkömagneettista häiriötä aiheuttavat muun muassa sähkömoottorit, sähkökeskukset, loistevalaisimet, tietokoneet, hissit, taajuusmuuttajat, muuntajat, hakkurit yms.

Häiriöt voivat vahingoittaa tietokoneita, mittalaitteita, antureita ja herkkiä komponentteja. Helposti vahingoittuvia laitteita ovat esimerkiksi lääkintä- ja sairaalatilojen äärimmäisen herkät sähköjärjestelmät (EKG, EEG, ENMG), joille on annettu raja-arvot kenttien voimakkuudelle.

Myös työsuojelun kannalta sähkömagneettiset häiriöt tulee ottaa huomioon. Tällainen häiriö voi olla esimerkiksi työkoneen aiheuttama säteily, jolle työntekijä altistuu työssään.

Häiriömittauksella löydetään sähkö- ja magneettikentän häiriöt.

Häiriömittauksella mitataan kahden eri kentän häiriötiloja. Mittaaminen, häiriöiden paikallistaminen ja korjaaminen ovat erityisen tärkeitä hyvinvoinnin ja laitteiden toimivuuden kannalta. Mitattavat kentät ovat sähkökenttä ja magneettikenttä.

Sähkövaraus synnyttää aina ympärilleen sähkökentän. Kentän voimakkuus riippuu johtimen tai kaapelin jännitteestä. Kaikkein suurimmat kentät löytyvät voimalinjojen tai kennojen läheisyydestä.

Sähkövirta taas aiheuttaa magneettikentän johdon tai laitteen läheisyyteen. Kentän suuruus vaihtelee aina kuormituksen mukaan. Suurimmat magneettikentät löytyvät voimalinjojen keskeltä sekä kaapelien ja sähkölaitteiden pinnalta. Kaikissa sähkölaitteissa tulee olla riittävän suuri häiriönsietokyky sähkömagneettisia häiriöitä vastaan.

Tilaamalla luotettavan häiriömittauksemme, huolehdit samalla sekä laitteistoista että työntekijöistäsi.

Sähkömagneettiselle altistumiselle on määrätty tietyt raja-arvot. Nämä arvot eivät saa ylittyä. On myös työnantajan etu, että työntekijät voivat työskennellä turvallisesti. Hyvinvoiva työntekijä kun tekee parempaa tulosta. Teemme kaikki häiriömittaukset nopeasti ja kokemuksen tuomalla varmuudella.

KÄYTTÖÖNOTTOMITTAUKSET

Käyttöönottomittaus on asiakkaan turva ja nostaa kiinteistön arvoa.

Kaikkiin asennettuihin sähköjärjestelmiin tulee suorittaa standartin mukaiset sähkömittaukset, jolla sähköurakoitsija toteaa tekemänsä järjestelmän vaarattomuuden käyttäjälle. Mikäli mittausta ei tehdä, voi vakuutusyhtiö kieltäytyä korvaamasta loppukäyttäjälle mittaamattomasta järjestelmästä aiheutuneita vahinkoja, kuten esimerkiksi tulipaloja. Jollei mittauksia ole suoritettu kunnolla, voi asennus olla jopa hengenvaarallinen.

Lisäksi mittauspöytäkirja ja asianmukaiset päivitetyt dokumentit nostavat kiinteistön ja laitteiston arvoa ja ovat asiakkaalle ja käyttäjälle sekä sähköurakoitsijalle merkkinä oikein tehdystä työstä. Sähkölaitteistojen mittaukset tulee tehdä SFS 6000- mukaisesti käyttöönottotarkastusmittarilla.

Käyttöönottomittauksemme tehdään aina asiakkaan edunvalvonnan takia.

Teemme aina kaikkiin tekemiimme sähköjärjestelmiin standardien mukaiset mittaukset. Oikein tehty mittaus on osa työmme mittaamista ja laaduntarkkailua. Tärkeimpänä seikkana on kuitenkin aina asiakkaamme turvallisuuden takaaminen ja asiakkaan saama lisäarvo hyvin tehdystä työstä.